REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Definicje
1.1. Portal – portal internetowy stanowiący własność Usługodawcy i przez niego zarządzany,
dostępny pod następującymi adresami internetowymi: kontenerowy.pl, e-containers.eu, econtainers.ru, e-containers.de, e-containers.pl, 4containers.eu, 4containers.ru, 4containers.pl,
4containers.de, oraz innymi adresami określonymi na bieżąco przez Usługodawcę.
1.2. Regulamin – niniejszy regulamin.
1.3. Usługodawca - RR Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Polska 19, zarejestrowana w
Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w
Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 298676,
o kapitale zakładowym 50.000,00 zł; Usługodawca jest jednocześnie administratorem danych
osobowych Użytkowników (których dane podlegają zasadom przewidzianym przez RODO) oraz
podmiotem je przetwarzającym, administratorem Bazy Danych Użytkowników oraz
licencjodawcą uprawniającym Użytkowników do korzystania z Portalu na warunkach
określonych w Umowie oraz Regulaminie.
1.4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą, zarejestrowana i uprawniona do
korzystania z Portalu.
1.5. Konto – utworzone na rzecz Użytkownika konto w Portalu, za pomocą którego może on
korzystać z Portalu oraz Usług.
1.6. Strony – Usługodawca oraz Użytkownik.
1.7. Faktura – wystawiony przez Usługodawcę dokument księgowy, który może być wydany
Użytkownikowi w formie papierowej albo w wersji elektronicznej zgodnie z art. 106e ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W ramach świadczenia Usług
Usługodawca może również wystawiać faktury pro-forma.
1.8. Usługi – usługi, w tym również świadczone drogą elektroniczną, świadczone przez
Usługodawcę lub wskazane przez niego podmioty na rzecz Użytkownika, obejmujące w
szczególności:
(a) umożliwienie Użytkownikowi korzystania z Portalu celem nawiązywania kontaktów
handlowych w zakresie szeroko rozumianego transportu, przewozu i spedycji towarów,
(b) umożliwienie Użytkownikowi korzystania z Portalu celem pozyskiwania umieszczonych tam
informacji, wiadomości, dokumentów oraz korzystania z innych funkcjonalności Portalu;
(c) pozasądowe odzyskiwanie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika bezspornych i
wymagalnych wierzytelności Użytkownika wobec jego dłużnika;
(d) inne Usługi, o ile zostały zaoferowane przez Usługodawcę poprzez wprowadzenie ich do
treści Regulaminu.
1.9. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.10. Umowa – pisemna umowa zawierana przez Usługodawcę z Użytkownikiem, na mocy której
Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu oraz Usług; wzór Umowy stanowi Załącznik nr 1 do
Regulaminu.
1.11. Cennik – określony przez Usługodawcę cennik Usług; Cennik stanowi Załącznik nr 2
Regulaminu.
1.12. Umowa o Prowadzenie Windykacji – pisemna umowa zawierana przez Usługodawcę z
Użytkownikiem, na mocy której Użytkownik zleca Usługodawcy odzyskiwanie bezspornych i
wymagalnych wierzytelności Użytkownika wobec jego dłużników; wzór Umowy o Prowadzenie
Windykacji stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
1.13. Zlecenie Windykacji – przekazywany przez Użytkownika zakres informacji dotyczący jego
dłużnika umożliwiający Usługodawcy przedstawienie Użytkownikowi warunków pisemnej
Umowy o Prowadzenie Windykacji.
1.14. Abonament – ustalona w Cenniku opłata za korzystanie z Portalu oraz świadczenie określonych
w Regulaminie Usług. Wysokość Abonamentu może być zmieniana w oparciu o indywidualne
ustalenia Stron poczynione w Umowie.
1.15. Promocje – oferowane przez Usługodawcę zniżki, upusty lub inne udogodnienia, których
warunki będą każdorazowo ogłaszane w odpowiedniej zakładce Portalu.
1.16. Licencja – udzielone Użytkownikowi uprawnienie do korzystania z Portalu oraz jego
funkcjonalności.
1.17. Bazy Danych – zbiory informacji dostępne w ramach Portalu, w szczególności zawierające dane
Użytkowników oraz oferowane warunki i zasady współpracy.
1.18. Załączniki – załączniki do Regulaminu określone poniżej oraz inne wprowadzane przez
Usługodawcę:
(a) wzór Umowy;
(b) Cennik;
(c) wzór Umowy o Prowadzenie Windykacji;
2. Postanowienia ogólne
2.1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu, świadczenia Usług przez Usługodawcę
oraz przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe zasady korzystania z Portalu oraz
świadczenia Usług określa pisemna Umowa, którą Użytkownik zawiera Usługodawcą.
Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.
2.2. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu.
2.3. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.4. Użytkownik akceptuje Regulamin podpisując Umowę oraz rejestrując się w Portalu. Akceptując
Regulamin Użytkownik akceptuje ponadto zasady przetwarzania danych osobowych (pkt 9
Regulaminu) oraz Politykę prywatności i cookies. Podpisując Umowę Użytkownik akceptuje
również warunki świadczenia usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz warunki Licencji.
2.5. Użytkownik może korzystać z Portalu tylko jeżeli posiada urządzenia umożliwiające korzystanie
z sieci Internet, w tym poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Zaleca się
korzystanie z przeglądarki Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, z włączoną obsługą
plików cookies oraz skryptów Java. Portal stosuje tzw. pliki cookies, które zawierają informacje
o zalogowanym obecnie Użytkowniku, które dostosowują do niego funkcje Portalu oraz
gromadzą statystyki na temat korzystania przez niego Portalu. Wyłączenie w opcjach
przeglądarki zgody na zapisywanie plików cookies; może uniemożliwić zalogowanie się do
Portalu, a więc znacznie wpłynąć lub uniemożliwić jego użytkowanie. Więcej informacji w tym
zakresie znajduje się w Polityce prywatności i cookies.
2.6. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych Portalu nie wymagających logowania.
2.7. Wyrażając stosowną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych i
handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
Użytkownik godzi się na otrzymywanie bezpłatnych informacji handlowych od Usługodawcy
oraz jego partnerów.
2.8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie treści Regulaminu oraz
Załączników do niego, w szczególności wzorów wszelkich umów, warunków Promocji, Cennika
oraz Zlecenia Windykacji. O zmianie Regulaminu i/lub w/w Załączników i warunków
Użytkownicy zostaną powiadomieni w czasie logowania do Portalu. Z chwilą publikacji
zmienionego Regulaminu, Załączników lub warunków wcześniejsze ich wersje tracę moc
obowiązującą.
3. Zasady korzystania z Portalu
3.1. Użytkownikami Portalu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nie posiadająca osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą.
3.2. Warunkiem korzystania z Portalu przez Użytkownika jest zawarcie Umowy z Usługodawcą,
dokonanie rejestracji w Portalu i zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki prywatności i
cookies.
3.3. Dokonując rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać dane go identyfikujące oraz umieścić
na Portalu skany następujących dokumentów dotyczących Użytkownika:
(a) aktualnego zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub
aktualnego odpisu z KRS,
(b) potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz
podatku akcyzowego i decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego lub
potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT,
(c) w przypadku przewoźników drogowych – polisy ubezpieczenia OC przewoźnika
drogowego i pozwolenia na wykonywanie transportu drogowego,
(d) w przypadku spedytorów - polisy ubezpieczenia OC spedytora i pozwolenia na
wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
3.4. Użytkownik uzyskuje prawo korzystania z Portalu oraz Usług od chwili dokonania skutecznej
rejestracji oraz przedłożenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w pkt 3.3.
3.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Usługodawca może uzależnić korzystanie z Portalu od
przedstawienia w oryginale lub poświadczone kopii dokumentów, o których mowa w pkt 3.3
lub innych dokumentów potwierdzających dane identyfikujące Użytkownika.
3.6. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik wybiera login i hasło, którymi będzie się każdorazowo
posługiwał przy logowaniu do Portalu.
3.7. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie na Portalu i przetwarzanie
przez Usługodawcę swoich danych osobowych oraz wizerunku (jeżeli znajduje się on w
dokumentach dołączonych zgodnie z pkt 3.3 powyżej) na zasadach określonych w pkt 9 poniżej
oraz Polityce prywatności i cookies.
3.8. Podane dane identyfikujące Użytkownika oraz umieszczone na Portalu skany dokumentów, o
których mowa w pkt 3.3, będą jawne i dostępne dla innych Użytkowników Portalu, na co
Użytkownik wyraża zgodę.
3.9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników, ani odstępować swojego
konta osobom trzecim.
3.10. Użytkownik nie będzie ujawniał osobom trzecim, ani wykorzystywał do celów innych niż
kontakt z potencjalnym kontrahentem ani wykorzystywał w sposób sprzeczny z prawem,
danych innych Użytkowników Portalu. Zakazane jest pobieranie danych z Portalu celem
świadczenia usług konkurencyjnych w stosunku do tych świadczonych przez Usługodawcę lub
celem ich dalszego udostępniania podmiotom konkurencyjnym.
3.11. Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian danych go identyfikujących i dokumentów, o
których mowa w pkt 3.3.
3.12. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane go identyfikujące i dokumenty, o których mowa
w pkt 3.3, niezwłocznie po każdej zmianie ich dotyczącej, nie później niż w ciągu 2 dni
roboczych.
3.13. Użytkownikowi nie wolno jest usuwać z Portalu danych go identyfikujących, ani dokumentów,
o których mowa w pkt 3.3 bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, chyba że dokonuje
powyższego w ramach przysługujących mu uprawnień przewidzianych przez RODO.
3.14. Użytkownik może żądać usunięcia swoich danych z Portalu. W takim przypadku dane te – o ile
dotyczą Użytkowników podlegających zasadom przewidzianym przez RODO - zostaną usunięte
będą Usługodawcę, mogą one być jednak przez niego przetwarzane w zakresie, na zasadach i
przez okres czasu przewidziany przez stosowne przepisy, w szczególności RODO.
3.15. Usługodawca może usunąć z Portalu oferty, dokumenty lub dane identyfikujące dotyczące
Użytkownika.
3.16. Użytkownik może korzystać z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem i obowiązującym prawem.
3.17. Użytkownik może zamieszczać na Portalu oferty jak również będzie miał dostęp do ofert
zamieszczonych na Portalu przez innych Użytkowników.
3.18. Użytkownik zdaje sobie sprawę, iż oferty zamieszczanie przez Użytkowników na Portalu nie
stanowią ofert w rozumieniu prawa cywilnego. Każdy z Użytkowników może samodzielnie
podejmować decyzje dotyczące nawiązania stosunków umownych z innymi Użytkownikami
Portalu, nie jest przy tym w szczególności związany kolejnością składania lub przyjmowania
ofert.
3.19. Oferty zamieszczane na Portalu będą jawne i dostępne dla innych Użytkowników Portalu, na co
Użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
3.20. W Portalu mogą być zamieszczane wyłącznie oferty dotyczące towarów i usług, którymi obrót
dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz które odpowiadają profilowi Portalu.
3.21. Po zakończeniu transakcji, strony transakcji mogą sobie wystawić wzajemnie komentarze,
które będą umieszczone na Portalu.
3.22. Użytkownik samodzielnie ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy. Komentarze nie mogą
zawierać informacji nieprawdziwych, naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, ani
przepisów prawa.
3.23. W Portalu w zakładce „Promocje” Usługodawca może oferować Użytkownikom preferencyjne
warunki świadczenia Usług. Takie warunki mogą być ponadto oferowane w Umowach
zawieranych z poszczególnymi Użytkownikami.
3.24. Z przyczyn technicznych, zabroniony jest dostęp do Portalu przy użyciu jakichkolwiek innych
programów poza przeglądarkami internetowymi. Dotyczy to w szczególności tzw. botów, a
także innych narzędzi, które symulują, zastępują lub uzupełniają interfejs strony. Ponadto
zabrania się używania skryptów oraz całkowicie lub częściowo zautomatyzowanych
programów, które dają Użytkownikowi przewagę nad innymi Użytkownikami Portalu. Do tego
zalicza się także kompletnie lub częściowo zautomatyzowane programy, które umożliwiają
samoaktualizację (auto-refresh), oraz inne dodatkowe mechanizmy, które nie są zintegrowane
fabrycznie z przeglądarkami internetowym.
3.25. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku gdy na etapie rejestracji nie załączy
dokumentów, o których mowa w pkt 3.3 ppkt (c) i (d), na jego koncie pojawi się widoczna dla
innych użytkowników informacja o treści: „użytkownik nie dostarczył licencji na wykonywanie
transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy” lub o treści podobnej.
4. Rola oraz odpowiedzialność Usługodawcy
4.1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną na
zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga
elektroniczną (Dz. U. Nr 2004, poz. 959 ze zm.) a ponadto na zasadach przewidzianych przez
RODO (w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników podlegających RODO oraz w
zakresie swoich obowiązków jako podmiotu przetwarzającego te dane) oraz przyjętych przez
niego wprost w Umowie.
4.2. Usługodawca nie jest stroną w stosunkach handlowych nawiązanych przez Użytkowników
Portalu. W szczególności Usługodawca nie pośredniczy w nawiązaniu stosunków handlowych
pomiędzy Użytkownikami Portalu; Usługodawca jedynie udostępnia swoje strony internetowe
celem umożliwienia Użytkownikom Portalu nawiązania kontaktów handlowych.
4.3. Usługodawca nie ma możliwości, ani nie pełni nadzoru nad transakcjami zawieranymi przez
Użytkowników Portalu. W szczególności Usługodawca nie sprawdza, ani nie ponosi
odpowiedzialności za treść i prawdziwość ofert, tożsamość Użytkowników, ich zachowanie,
uczciwość, ani wywiązywanie się przez Użytkowników z zawartych umów i innych zobowiązań.
4.4. Usługodawca nie odpowiada za towary i usługi oferowane przez Użytkowników Portalu, a w
szczególności za ich jakość, bezpieczeństwo, legalność, prawdziwość i rzetelność ich opisu.
4.5. Usługodawca nie weryfikuje informacji podawanych przez Użytkowników Portalu, ani
dokumentów, o których mowa pkt 3.3, zamieszczonych przez Użytkowników na Portalu.
Usługodawca nie odpowiada za autentyczność i kompletność dokumentów, o których mowa
w pkt 3.3.
4.6. Usługodawca nie jest zobowiązany i nie ma technicznej możliwości zbadania czy Użytkownik
Portalu prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami, w szczególności czy uzyskał
stosowne zezwolenia, licencje itp. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody
poniesione przez Użytkowników w wyniku ewentualnych braków po stronie innych
Użytkowników w w/w zakresie.
4.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy, jednakże w uzasadnionych
przypadkach może usunąć komentarz z Portalu.
4.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie Portalu wynikłe z przyczyn od niego
niezależnych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za okresowe
wyłączenie lub ograniczenie dostępu do Portalu oraz Usług lub utratę części lub wszystkich
danych Użytkowników znajdujących się w Portalu oraz na serwerach Usługodawcy.
4.9. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz Usługi działały w sposób ciągły bez
jakichkolwiek zakłóceń. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby możliwie jak najszybciej
usuwać wszelkie ewentualne usterki Portalu oraz Usług. Usługodawca jest uprawniony do
wprowadzania ewentualnych przerw konserwacyjnych.
4.10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikowania w Portalu informacji o Użytkownikach,
którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania
sprzeczne z Regulaminem, obowiązującymi przepisami, dobrymi obyczajami lub celem i
charakterem Portalu. Użytkownik niniejszym wraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w w/w celu.
4.11. Za działania lub zaniechania Użytkownika, naruszające Regulamin Usługodawca zastrzega
sobie, niezależnie od innych środków wskazanych w Umowie i Regulaminie,
prawo do nałożenia kary umownej na zasadach określonych w Umowie. Nałożenie kary
umownej nie ogranicza prawa Usługodawcy do dochodzenia roszczenia odszkodowawczego na
zasadach ogólnych w kwocie przekraczającej wysokość kary umownej.
5. Opłaty
5.1. Użytkownik obowiązany jest uiszczać Abonament za korzystanie z Portalu, na warunkach
określonych w Umowie, Regulaminie oraz Cenniku.
5.2. Wysokość Abonamentu, zasady jego płatności, Promocje określone w Cenniku oraz w ramach
Portalu mogą być zmieniane na mocy indywidualnych ustaleń Stron poczynionych w Umowie.
5.3. Wysokość Abonamentu oraz poszczególne jego rodzaje zostały określone w Cenniku.
5.4. W przypadku uiszczenia przez Użytkownika Abonamentu na preferencyjnych warunkach z
góry, w ramach uiszczonej kwoty Użytkownik będzie uprawniony do korzystania z Portalu przez
okres dłuższy niż standardowy okres wynikający z Cennika (np. Abonament uiszczony za 6
miesięcy z góry uprawnia Użytkownika do korzystania z Portalu przez okres 7 miesięcy). Zasady
uiszczania i korzystania z preferencyjnych Abonamentów określone zostały w Cenniku. W
przypadku wykupienia Abonamentu na preferencyjnych warunkach, w razie rozwiązania
Umowy przed upływem okresu na jaki została ona zawarta, Abonament uiszczony przez
Użytkownika z góry nie podlega zwrotowi.
5.5. Użytkownika obowiązuje w danym okresie rozliczeniowym Cennik, który zaakceptował w
momencie podpisywania Umowy. Archiwalne Cenniki dostępne są u Usługodawcy.
6. Blokada Konta oraz rozwiązanie Umowy
6.1. Blokada Konta oraz wypowiedzenie Umowy mogą nastąpić na zasadach określonych w
Regulaminie oraz w przypadkach określonych w Umowie.
6.2. Usługodawca może niezwłocznie zablokować Konto Użytkownika oraz rozwiązać Umowę o
korzystanie z Portalu bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu, jeżeli:
(a) Użytkownik opóźnia się z płatnością Abonamentu o więcej niż 7 (siedem) dni;
(b) Użytkownik poda nieprawdziwe informacje lub zamieści na Portalu nieautentyczne lub
przerobione dokumenty, o których mowa w pkt 3.3,
(c) Użytkownik umieści na Portalu ofertę dotyczącą towarów lub usług, którymi obrót jest
zakazany,
(d) Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu, Umowy lub obowiązujące przepisy
prawa,
(e) Użytkownik wprowadzi w błąd innych Użytkowników Portalu lub naruszy ich interesy;
(f) w innych przypadkach, gdy działania Użytkownika będą naruszały interesy Usługodawcy,
utrudniały działanie Portalu, podważały zaufanie i naruszały dobre imię Portalu lub
Usługodawcy lub gdy Usługodawca z innych ważnych powodów uzna to za uzasadnione.
6.3. Zablokowanie Konta Użytkownika następuje poprzez czynność techniczną, tj. uniemożliwienie
Użytkownikowi korzystania z Portalu przy pomocy przypisanego mu loginu i hasła.
6.4. Zablokowanie Konta nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uiszczania Abonamentu.
6.5. O ile kwestia ta nie została uregulowana odmiennie w Umowie, Użytkownik ma prawo
wypowiedzenia Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze skutkiem
natychmiastowym, jeżeli nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w Regulaminie lub
Cenniku, w terminie 30 dni od dnia opublikowania zmian.
6.6. W okresie, za który Użytkownik nie uiścił w terminie Abonamentu Usługodawca może
ograniczyć dostęp do Usług.
7. Własność intelektualna
7.1. Całość praw autorskich, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej związane lub
dotyczące Portalu przysługują Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.
7.2. Korzystanie z Portalu na podstawie Regulaminu oraz Umowy, nie oznacza nabycia przez
Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Portalu oraz jego elementów.
Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie
elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, bez uprzedniej pisemnej zgody
Usługodawcy, korzystanie z Portalu w sposób niezgodny z Regulaminem, Umową lub
powszechnie obowiązującymi przepisami; niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie
danych informatycznych, tekstowych i graficznych Portalu lub zakłócanie jego działania w inny
sposób; pobieranie zawartości Portalu, w szczególności Baz Danych i wtórne ich
wykorzystywanie w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
7.3. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przysługujących mu praw własności
intelektualnej i przemysłowej, w tym nazw handlowych i znaków towarowych celem
korzystania z Portalu oraz w celach promocyjnych i marketingowych Usługodawcy.
7.4. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień pkt 7.2 powyżej,
niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w Regulaminie, Usługodawca będzie
uprawniony do nałożenia na Użytkownika kary umownej w wysokości 50.000,00 zł
(pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie tychże postanowień. Powyższe
nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej
kary. Niezależnie od powyższego, w przypadku ustalenia, iż niezgodne z Regulaminem działanie
Użytkownika wyczerpuje znamiona przestępstwa, Usługodawca będzie uprawniony do
zawiadomienia organów ścigania o powyższym żądając ukarania sprawcy przestępstwa.
8. Reklamacje
8.1. Wszelkie reklamacje Użytkownik może składać w formie pisemnej na adres Usługodawcy
wskazany w pkt 1 Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres bok@kontenerowy.pl.
8.2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz adres zamieszkania
bądź siedziby Użytkownika; szczegółowy opis reklamacji; przedstawienie okoliczności
uzasadniających reklamację oraz podpis reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w
formie pisemnej.
8.3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych powyżej
Administrator powiadomi Użytkownika o konieczności jej uzupełnienia, określając termin, nie
krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w
określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym
upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
8.4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych od dnia jej złożenia.
Usługodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia 30 dniowego terminu na odpowiedź w
sytuacji, w której udzielenie odpowiedzi uzależnione jest od zebrania dodatkowych informacji
o czym poinformuje niezwłocznie Reklamującego.
8.5. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela pisemnie na adres siedziby Użytkownika lub
drogą elektroniczną na wskazany przez Reklamującego adres poczty elektronicznej.
8.6. Odpowiedź Usługodawcy na złożoną reklamację jest ostateczna.
8.7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w reklamacji.
9. Dane osobowe
9.1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy RODO.
9.2. Dane przetwarzane przez Usługodawcę obejmują:
(a) dane wskazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym i procesie autoryzacji –
dane te są przetwarzane przez Administratora w celu przygotowania, zawarcia a następnie
realizacji Umowy, Umowy o prowadzenie windykacji oraz udzielenia Licencji, umożliwienia
dostępu do Portalu (w szczególności celem umożliwienia potencjalnym kontrahentom
skontaktowania się z Użytkownikami) oraz podejmowania działań windykacyjnych, również
względem Użytkowników;
(b) dane Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej.
9.3. Dane są podawane dobrowolnie a zasady ich przetwarzania określa Polityka prywatności i
cookies. Zakres wymaganych danych wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
który gromadzi i przetwarza dane w celu zapewnienia dostępu do Portalu.
9.4. Usługodawca jest w rozumieniu RODO także podmiotem przetwarzającym powierzone przez
Użytkowników dane osobowe w zakresie np. danych osobowych pracowników Użytkowników,
danych osobowych wskazywanych przez Użytkowników w wymianie korespondencji czy
narzędziach dostępnych w Portalu oraz informacjach podawanych przez Użytkowników.
Administratorem tych danych osobowych pozostaje Użytkownik.
9.5. W odniesieniu do danych, o których mowa w pkt 9.4, Użytkownik oraz Usługodawca poprzez
akceptację Regulaminu zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, na
mocy której Usługodawca przyjmuje do przetwarzania powierzone przez Użytkownika danych
osobowe.
9.6. Usługodawca zobowiązuje się do:
(a) przetwarzania danych wyłącznie na udokumentowane polecenie Użytkownika,
(b) zapewniania, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się
do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi
zachowania tajemnicy,
(c) podejmowania środków zabezpieczenia danych wymaganych przez RODO i pomagania
Użytkownikowi wywiązać się z tych obowiązków,
(d) przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego
(podpowierzenie); Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na to aby Usługodawca korzystał z
podwykonawców świadczących usługi wspierające świadczenie usług przez Usługodawcę (np.
usługi hostingowe, usługi księgowe, prawnicze). Usługodawca zobowiązuje się zawrzeć z w/w
podwykonawcami stosowne umowy podpowierzenia danych osobowych do przetwarzania;
(e) wspierania Użytkownika w zakresie obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane
dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w RODO,
(f) usunięcia danych lub do zwrotu danych Użytkownikowi po zakończeniu przetwarzania,
zgodnie z jego decyzją,
(g) udostępnia Użytkownikowi wszelkich informacji w zakresie powierzonych danych
osobowych, niezbędnych do wykazania spełnienia jego obowiązków oraz do umożliwienia
mu lub audytorowi upoważnionemu przez niego przeprowadzanie audytów.
10. Postanowienia końcowe
10.1. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2004, Nr. 96,poz. 959).
10.2. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury VAT tytułem świadczonych usług
w formie elektronicznej zgodnie z art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług.
10.3. Usługodawca sobie prawo do korzystania z wszelkich środków zgodnych z obowiązującymi
przepisami, w tym RODO, w celu sprawdzenia danych logowania Użytkownika. Usługodawca
nie jest zobowiązany do ujawniania metod sprawdzania poprawności rejestracji Użytkownika.
10.4. Prawem właściwym dla sporów z tytułu świadczonych usług przez Usługodawcę jest prawo
polskie.
10.5. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub powstające w związku z nim będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
10.6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2019r.
10.7. Wszystkie dotychczasowe zawarte w formie pisemnej Regulaminy, Cenniki oraz inne Załączniki
zostaną z dniem wskazanym w pkt 10.6 zastąpione wersjami elektronicznymi umieszczonymi
na Portalu.

Otwórz